Gemeente Hooglede

Attest van erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene uit voorzorg geblokkeerd. Om deze te laten deblokkeren heb je als erfgenaam één van de volgende documenten nodig:

 • een attest van erfopvolging, afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid
  of
 • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris

Als langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan je tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, met een maximum van 5.000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven te doen, zonder een attest of akte van erfopvolging voor te leggen.

Voorwaarden

Aflevering van het attest van erfopvolging

Het kantoor Rechtszekerheid dat het dossier van de overledene beheert, mag een attest van erfopvolging alleen afleveren als aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

 • De overledene heeft geen testament of om het even welke andere akte met laatste wilsbeschikkingen opgemaakt of laten opmaken (het kantoor Rechtszekerheid is met andere woorden alleen bevoegd als de nalatenschap uitsluitend geregeld wordt volgens de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek).
 • De overledene heeft geen huwelijkscontract of een ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken.
 • De overledene heeft geen erfovereenkomst opgemaakt of laten opmaken.
 • Er zijn geen ‘onbekwame’ erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …).

Bovendien kan het kantoor Rechtszekerheid weigeren om een attest van erfopvolging af te leveren als het aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kan aanwijzen.

Deblokkeren van de bankrekening

De bankrekeningen kunnen pas gedeblokkeerd worden als in het attest van erfopvolging voor de verschillende erfgenamen het volgende wordt verklaard:

 • ofwel dat er voor de overledene en de erfgenamen geen schulden gemeld werden
 • ofwel dat alle gemelde schulden betaald werden
 • ofwel dat alle gemelde schulden, voor de vrijgave van de tegoeden van de geblokkeerde rekening(en), betaald worden met die tegoeden. Daarvoor moet de bank wel over het akkoord van alle erfgenamen beschikken

De termijn voor afhandeling van de nalatenschap kan aanzienlijk ingekort worden als alle fiscale, niet-fiscale en sociale schulden, zoals personenbelasting, onroerende voorheffing, autobelasting, enz. betaald zijn voordat u het attest van erfopvolging aanvraagt.

Het gaat niet alleen om de fiscale, niet-fiscale en sociale schulden van de overledene, maar ook die van de erfgenamen.

Procedure

Online via MyMinfin

 • Meld je aan in MyMinfin (externe link)
 • Klik bij 'Mijn interacties' op 'Mijn aanvragen van attesten'
 • Kies de optie 'Nalatenschap - Aanvraag attest van erfopvolging' en klik op bevestigen
 • Doorloop de stappen 1 tot en met 6

Telefonisch via het contactcenter

Als je geen toegang hebt tot MyMinfin kan je een papieren aanvraagformulier bekomen via het contactcenter op het nummer 02 572 57 57. Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van de overledene en je eigen rijksregisternummer nodig. Dit wordt dan enkele dagen later met de post opgestuurd.

Kostprijs

 • Het attest van erfopvolging afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid is gratis.
 • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Afhandeling

Het kantoor Rechtszekerheid voert een onderzoek uit of je voldoet aan alle voorwaarden. Dat neemt normaal tot 4 weken in beslag na ontvangst van de aanvraag.

Indien je de aanvraag via MyMinfin hebt ingediend en je eBOX geactiveerd is, ontvang je een bericht zodra het attest beschikbaar is. Als de eBOX niet geactiveerd is kijk je best zelf regelmatig in MyMinfin naar de beschikbaarheid van het attest.

Wanneer je de aanvraag via het papieren formulier opgestuurd hebt, zal je het attest via de post verkrijgen.

Uitzonderingen

Als aan alle voorwaarden voldaan is en het attest van erfopvolging getoond wordt, zal de bank normaal akkoord gaan met de vrijgave van gelden, fondsen of waarden op naam van de overledene of zijn of haar echtgenoot.

Wel is het zo dat elke bank mag weigeren om gevolg te geven aan om het even welk attest van erfopvolging als er een bankkoffer gehuurd werd door de overledene of zijn echtgenoot.

Voor de overdracht van de tegoeden op naam van de erfgenamen moet iedereen aanwezig zijn of heb je de nodige volmachten nodig. Neem contact op met je bank voor de praktische regeling.

Meer info

Meer info kan je vinden op de site van de FOD Financiën.