Gemeente Hooglede

Jobstudenten 2021

Voor onze dienst buitenschoolse kinderopvang zijn wij nog op zoek naar jobstudenten voor krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie 2021.

De jobstudenten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Minimum 18 jaar zijn
 • Een attest of een creditbewijs kunnen voorleggen van :

1° een diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, dat betrekking heeft op een examenprogramma van de studierichting Personenzorg, specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting Kinderverzorging van het voltijds secundair onderwijs;

2° van het secundair volwassenenonderwijs:

 1. een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider kinderopvang;
 2. een certificaat begeleider buitenschoolse kinderopvang;
 3. een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg;

3° van het secundair beroepsonderwijs:

 1. een diploma van het derde jaar van de derde graad van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider in Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang;
 2. een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
 3. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van de studierichting Kinderverzorging;
 4. een brevet van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
 5. een diploma van het derde jaar van de vierde graad van de studierichting Verpleegkunde;
 6. een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde graad van een naamloos jaar, als bij het diploma een door de verificateur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd;

4° van het secundair technisch onderwijs:

 1. een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de volgende richtingen: Sociale en Technische Wetenschappen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Bijzondere Jeugdzorg, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Verpleegaspirant;
 2. een diploma van het secundair-na-secundair Internaatswerking of Leefgroepenwerking;
 3. een diploma van het derde jaar van de derde graad van de richtingen Internaatswerking of Leefgroepenwerking;

5° van het deeltijds beroepssecundair onderwijs: een certificaat van de opleiding Begeleider in de Kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011;

6° van het hoger beroepsonderwijs:

 1. een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de modules van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, inclusief vrijstellingen, met vrucht zijn voltooid, ofwel dat het eerste en het tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, met vrucht zijn voltooid;
 2. een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de Specifieke Lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid;

7° van het hoger onderwijs van een of meer cycli, van een bachelor of van een master;

 1. een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;
 2. een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
 3. een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus;

8° bepaalde kwalificatiebewijzen die behaald zijn tot een bepaalde einddatum, namelijk:

 1. uitgereikt tot en met 31 augustus 2011: een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding ‘Leidinggevende in Kinderopvang’, georganiseerd door de Arteveldehogeschool van Gent;
 2. uitgereikt tot en met 1 oktober 2015: een getuigschrift van de postgraduaatopleiding ‘Verantwoordelijke in Kinderopvang’, georganiseerd door de Karel de Grote-Hogeschool van Antwerpen;
 3. uitgereikt tot en met oktober 2016: een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, uitgereikt door een SYNTRA-centrum, een eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding Beheerder Particuliere Opvanginstelling, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen of een SYNTRA-centrum;
 4. uitgereikt in 1996 en 1997: een diploma van het tweejarige opleidings- en tewerkstellingsproject voor migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten en Kind en Gezin;
 5. behaald vóór 1 september 2008: een attest van de achtdaagse cursus verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk in Kortrijk en een attest van de achtdaagse cursus dagopvang jonge kinderen, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, afdeling VLOD in Antwerpen;

9° een kwalificatiebewijs dat, ten opzichte van de kwalificatiebewijzen, vermeld in punt 1° tot en met 7°, als gelijkwaardig erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, NARIC-Vlaanderen;

10° een titel van beroepsbekwaamheid Begeleider Buitenschoolse Opvang als vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

11° een attest van de opleiding Begeleider Buitenschoolse Opvang, gefinancierd door de VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie;

12° een attest van de startopleiding Begeleider in de Buitenschoolse Opvang, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied personenzorg;

13° een kwalificatiebewijs van de opleiding Educatief kinderwerker, uitgereikt door het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee.

De startopleiding, vermeld in het eerste lid, 12°, bestaat uit de volgende vijf modules, die ook vermeld worden op het attest, uit de modulaire opleiding Kinderzorg/Begeleider in de Kinderopvang of de modulaire opleiding Begeleider Buitenschoolse Opvang:

1° module Zorg in de kinderopvang 1;

2° module Begeleiding van het schoolgaande kind 1;

3° module Begeleiding van het schoolgaande kind 5;

4° module Begeleiding van het schoolgaande kind 6;

5° module Zorg in de kinderopvang 4 of 5.

Wie geïnteresseerd is in deze toffe vakantiejob kan zich zo vlug mogelijk kandidaat stellen via nancy.huyghe@hooglede.be.

Gepubliceerd op  vr 01 jan 2021