Gemeente Hooglede

Landbouwschattingscommissie

Wanneer men als landbouwer schade ondervindt aan land - en tuinbouwteelten door overmacht (hagel, overvloedige regenval, droogte, ...), kan men als land - en/ of tuinbouwer de hulp inroepen van de gemeentelijke landbouwschattingscommissie om de schade aan de teelten vast te stellen.

Samenstelling van de landbouwschattingscommissie

 • Rik Vanwildemeersch (schepen landbouw)
 • Gabriël Wydooghe (voorzitter)
 • Antoon Labeeuw
 • Rafaël Kint
 • Geert Geysens
 • Rik Deceuninck
 • Gabriël Deruyter

In geval er reeds een erkenning van landbouwramp is, nemen ook deel aan de schatting: :

 • Vertegenwoordiging vanwege Inkomenssteun West-Vlaanderen (ALV)
 • Vertegenwoordiger vanwege het Ministerie van financiën (belastingen)

Wanneer de schattingscommissie inschakelen?

Bij schade aan landbouwgewassen als gevolg van : uitzonderlijke weersomstandigheden, gevallen van overmacht, ziektes en plagen, ...

 Procedure vaststelling

Formulier online invullen of de gegevens doorbellen naar het omgevingsloket - milieu. 

Online aanvragen

Ter voorbereiding van het proces-verbaal moeten volgende gegevens voorafgaand worden doorgegeven: (alle gevraagde info kan worden teruggevonden op de verzamelaanvraag van het desbetreffende jaar)

 • Bedrijfsnaam of naam exploitant
 • straat + huisnr., postcode + gemeente
 • gsm - nr.
 • landbouwernummer
 • aan te geven teelten: perceelnummer, teelt + teeltcode, oppervlakte (ha)

De schattingscommissie komt enkel langs indien men over alle bovenstaande gegevens beschikt.

Nadat het voorbereidend proces verbaal is opgemaakt, zal er met de exploitant contact worden genomen voor het maken van een afspraak ter plaatse.

Bij de eerste vaststelling wordt de teelt, de juiste oppervlakte van het geteisterde perceel, de oorzaak van de schade en de datum van de teistering vastgesteld. 

Een tweede vaststelling gebeurt voorafgaand aan de oogst zodanig dat de opbrengst geraamd kan worden. 

Waarom de landbouwschattingscommissie inschakelen?

Het proces verbaal dat bij de vaststellingen wordt opmaakt, heeft de landbouwer nodig voor:

 • fiscale doeleinden
 • bij controle van bijzonder opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
 • eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF - dossiers
 • voor de aanvraag tot tussenkomst vanwege het rampenfonds (bij erkenning als ramp)