Gemeente Hooglede

Mantelzorgpremie

Het OCMW van Hooglede kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot.

De zorgbehoevende dient:

  • gedomicilieerd te zijn op hetzelfde adres als de mantelzorger,
  • minstens 21 jaar zijn,
  • minstens 1 maand in de gemeente ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en er ook effectief wonen

Het bedrag van de premie wordt bepaald naargelang de ernst van de zorgbehoevendheid die gescoord wordt bij het Zorgbudget. 

Mensen die het "zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" krijgen hebben recht op een gemeentelijke premie van 
- 25 euro per maand, indien er 12 tot 14 punten toegekend zijn; 
- 40 euro per maand, indien er 15 of 16 punten toegekend zijn; 
- 50 euro per maand, indien er 17 of 18 punten toegekend zijn. 

Mensen die recht hebben op het "zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden" worden gelijkgesteld met de vorige categorie 15 of 16 punten en krijgen een premie van 40 euro per maand.

De toekenning van de mantelzorgpremie gebeurt na een sociaal onderzoek.

Het recht op de mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum van de aanvraag.

De mantelzorgpremie kan door 1 zorgverlener maximum voor 2 personen worden aangevraagd.

Per zorgbehoevende kan slechts 1 premie worden uitbetaald.

De mantelzorger dient minstens 2/3 van het jaar de zorg op zich te nemen.

Afwezigheden wegens een opname in het voorbije semester, die samengeteld meer dan 2 maand bedragen, hebben een pro rata vermindering van de premie tot gevolg.

De premie wordt uitbetaald op rekening van de mantelzorger en de uitbetaling vindt tweemaal per jaar plaats, in augustus voor de eerste jaarhelft en in februari van het daaropvolgende jaar voor de tweede jaarhelft.

De mantelzorgpremie wordt stopgezet de maand na definitieve opname of overlijden van de zorgbehoevende. In deze situaties wordt de premie de volgende maand uitbetaald.

Het Bijzonder Comité sociale dienst kan, op basis van een sociaal verslag, uitzonderingen op de diverse bepalingen van dit reglement toestaan.

Online aanvragen

Subsidiereglement