Gemeente Hooglede

Mantelzorgpremie

Het OCMW van Hooglede kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot.

De zorgbehoevende dient:

  • gedomicilieerd te zijn op hetzelfde adres als de mantelzorger,
  • minstens 21 jaar zijn,
  • minstens 1 maand in de gemeente ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en er ook effectief wonen

Het bedrag van de premie wordt bepaald naargelang de ernst van de zorgbehoevendheid.

Bij een score zorgbehoevendheid in het kader van een aanvraag voor Hulp aan bejaarden van 12 tot 14 punten wordt 25 €/maand toegekend, van 15 en 16 punten wordt 40 €/maand toegekend en van 17 en 18 punten wordt 50 €/maand toegekend

Rechthebbenden die geen score Hulp aan bejaarden hebben maar wel recht op een uitkering van de zorgverzekering worden gelijkgesteld met de vorige categorie 14-15 punten.

De toekenning van de mantelzorgpremie gebeurt na een sociaal onderzoek.

Het recht op de mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum van de aanvraag.

De mantelzorgpremie kan door 1 zorgverlener maximum voor 2 personen worden aangevraagd.

Per zorgbehoevende kan slechts 1 premie worden uitbetaald.

De mantelzorger dient minstens 2/3 van het jaar de zorg op zich te nemen.

Afwezigheden wegens een opname in het voorbije semester, die samengeteld meer dan 2 maand bedragen, hebben een pro rata vermindering van de premie tot gevolg.

De premie wordt uitbetaald op rekening van de mantelzorger en de uitbetaling vindt tweemaal per jaar plaats, in augustus voor de eerste jaarhelft en in februari van het daaropvolgende jaar voor de tweede jaarhelft.

De mantelzorgpremie wordt stopgezet de maand na definitieve opname of overlijden van de zorgbehoevende. In deze situaties wordt de premie de volgende maand uitbetaald.

De OCMW-raad kan, op basis van een sociaal verslag, uitzonderingen op de diverse bepalingen van dit reglement toestaan.

Online aanvragen

Subsidiereglement