Gemeente Hooglede

Masterplan Gits: visie voor de toekomst, met respect voor het verleden

De kloostersite in Gits krijgt een vernieuwde invulling. Er komt een nieuw groen openbaar park van 15000 m² en een nieuwe centrale school voor alle kinderen in een verkeersveilige omgeving. Dit domein combineert daarbij oud en nieuw, met respect voor het verleden.

Respect voor het verleden

De wens van de zusters

Er wonen nog 12 zusters in het klooster in Gits, een groot gebouw dat op heden enkel een woonfunctie heeft en op hun terreinen bevindt zich een school die 60 jaar oud is. De zusters hebben de wens om de kloostersite, die hun privé-eigendom is, een nieuwe bestemming te geven. Op vraag van de zusters heeft de gemeente zich geëngageerd om samen een masterplan voor deze site uit te werken.

De wens van de zusters is dat hun eigendom met een grootte van meer dan 2 hectaren een bestemming krijgt volgens de doelstellingen van de congregatie: onderwijs, bejaardenzorg en zorg voor mensen met beperking. De gronden mogen dus niet gebruikt worden voor louter commerciële vastgoedbestemmingen. Daarbij wensen de zusters een kleiner aangepast klooster dat nadien ook een eindbestemming krijgt als begeleid wonen voor een sociale doelgroep.

Opmaak van een Ruimtelijk Uitvoerings Plan

Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) beoogt een kernversterking voor de kern van Gits. Hierbij wil de gemeente inzetten op ruimtelijke kwaliteit in relatie tot o.a. verdichting en het behoud van het dorpskarakter. De startnota werd reeds een eerste keer voorgesteld aan de bevolking, de opmerkingen moeten nog verwerkt worden. De startnota is nog geen definitief plan, maar geeft wel een richting aan: Groen in de kern van Gits, niet op elke hoek een appartement, omgaan met erfgoed moet op een respectvolle en doordachte manier gebeuren.

“Deze lange termijnvisie voor het dorp Gits ligt me heel nauw aan het hart. De start met de opmaak van het RUP was ingegeven door de wil om het dorpskarakter van Gits te behouden. De opportuniteit die we krijgen om deze groene long met sociale doelstellingen in Gits te creëren is een kans die we niet mogen laten liggen.” zegt burgemeester Rita Demaré.

Expertise van architecten

De provincie werd voor twee studies bij de site betrokken. Een eerste keer betaalde de provincie in het kader van dorpenbeleid Koplamp-Architecten om als expert te oordelen over de kwaliteit van het klooster. In mei 2019 legde Koplamp hun nota voor aan de provincie. Hieruit blijkt dat de kapel, de kloostermuur en de grot best bewaard dienen te blijven. De andere elementen op de site zijn weliswaar ook als erfgoed omschreven en dragen wel een zekere waarde. Echter, wanneer de afweging wordt gemaakt van deze eerder beperkte erfgoedwaarde in combinatie met de mogelijkheden tot nieuwe ontwikkelingen, aspecten als duurzaamheid, energiezuinigheid en vooral het creëren van open groene kwaliteitsvolle ruimte, dan is het niet aangewezen om de andere kloostergebouwen te behouden. Er kan wel bekeken worden om elementen van het klooster te verwerken in het park. Zo wordt het een parksite met respect voor het verleden.

Opmaak Masterplan met inspraak van inwoners

Daarna koos het klooster samen met de provincie uit 3 offertes een bureau voor het opmaken van het masterplan. Koplamp Architecten in samenwerking met Fris in ’t landschap, landschapsarchitectenbureau en stedenbouw uit Gent boden de beste offerte aan. Als de gemeente blijvend meewerkt, kan ook het klooster een subsidie krijgen van 50% van de kosten met een maximum van 10 000 euro . Voorwaarde was dat de kwaliteitskamer (een externe commissie die los staat van de gemeentelijke en provinciale diensten) minstens 1 keer advies gaf in functie van ruimtelijke en architecturale kwaliteit.

Er vonden ook diverse workshops plaats met alle betrokkenen bij de site: de kerkfabriek, de gemeente, het OCMW, de school en het klooster zelf. De kwaliteitskamer kwam 2 keer samen hierover, net zoals de GECORO. Er was tevens een raadpleging van de bevolking, ondanks corona. Ongeveer 125 mensen waren aanwezig. De PowerPoint en schetsen staan nog steeds op de website van de gemeente. Er verscheen ook een artikel in het infomagazine van de gemeente.

Visie voor de toekomst: een openbaar park van 15.000 m²; een nieuwe school in verkeersveilige omgeving

Het verdwijnen van het klooster werd afgewogen tegenover het bekomen van 1.5 ha openbaar groen in het centrum van Gits die voor iedereen toegankelijk wordt. Daarnaast komt er een nieuwe school, een nieuwe kinderopvang en een lokaal dienstencentrum met enkele woongelegenheden voor een specifieke doelgroep.

Het masterplan voorkomt dat er op de kloostersite torenhoog gebouwd wordt. Er is respect voor erfgoed, maar het staat nieuwe ontwikkelingen niet in de weg. De 2 ha grond worden zichtbaar van op de Gitsbergstraat. Ze krijgen er zelfs een accent door een plein te koppelen aan de Gitsbergstraat, waardoor de veiligheid van de schoolgaanden gegarandeerd wordt. Deze grond wordt met sociale doeleinden voor 16 % bebouwd, de rest is open ruimte, groen, verbindingen enz.

Deze open, groene ruimte van 1,5 ha zal de Gitsbergstraat met het Chringhene verbinden en de pastorietuin met de Lindewijk.

Verdere stappen

Nu moet alles nog verfijnd worden. Er zullen telkens omgevingsvergunningen ingediend moeten worden. Er kan ook nog gekeken worden welke erfgoedwaarden we kunnen capteren voor de verdere afwerking van de site, hoe de samenhang van de verschillende delen zo goed mogelijk overeenstemt, enz. Het park kan tevens participatief uitgewerkt worden. In de nabije toekomst zetten we een uitgebreide informatiecampagne op, zodat elke Gitsenaar kan zien wat er in de komende jaren zal gebeuren. Eens corona het toelaat, kunnen er speeldagen georganiseerd worden in het linkerdeel, waar de school ook reeds mag spelen, maar steeds met respect voor de privacy van de zusters. Eens de zusters verhuisd zijn, kunnen er bezoekdagen georganiseerd worden, waardevolle stukken kunnen aangeduid worden en eventueel gerecupereerd worden voor o.a. het openbaar park.

Gepubliceerd op  di 27 okt 2020