Gemeente Hooglede

Midwestgemeenten werken nauw samen

Samen met de andere burgemeesters hebben we een besluit genomen om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen een ruime regio in West-Vlaanderen en zorgt ervoor dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de lokale besturen onderling. 

Artikel 1 – Mondmasker op zak
Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen van de gemeente Hooglede is het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben.

Artikel 2 - Mondmaskerdracht
Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:
- op alle specifieke publieke en private parkings bij winkel- en tuincentra, sportcentra, supermarkten , WZC Ter Linde, zwembad, en in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen - publiek toegankelijke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones :
- Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming kunnen dragen.
- Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen
- Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken )
- Voor beoefenaars van een sportactiviteit.

Artikel 3 – Sportactiviteiten
Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.

Artikel 4 - Evenementen
Voor alle evenementen op het grondgebied van Hooglede geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 24 juli 2020).

Het dragen van een mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle evenementen.

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.

Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Occasionele rommelmarkten of occasionele markten of verkopen zijn verboden.

Artikel 5
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
De lokale politie en de gemeentelijke diensten (en desgevallend de federale politie) zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be .

Artikel 6
Dit besluit geldt vanaf 30 juli 2020 tot dit wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie reglementeren.

Gepubliceerd op  do 30 jul 2020