Gemeente Hooglede

Openbaar onderzoek Digitale Atlas der waterlopen

Openbaar onderzoek Digitale Atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Loopt vanaf 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden hierdoor vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. 
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Op 1 september 2021 start daarom het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be Op die manier is alle informatie (achtergrondinformatie, kaartapplicatie en inspraakformulier) op één plaats raadpleegbaar.

Voor wie

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan is het belangrijk dat u dit meldt. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.
Alle informatie is te raadplegen op de link digitale atlas der waterlopen.

Die meldingen, bezwaren of opmerkingen kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek geformuleerd worden via dezelfde website www.integraalwaterbeleid.be of deze kunne ook aan het gemeentebestuur worden overgemaakt via de milieudienst ( milieu@hooglede.be ). De bezwaren of opmerkingen die ingediend worden op het gemeentebestuur zullen naderhand overgemaakt worden aan de Coordinatiecommissie Integraal Wazterbeleid (CIW)