Gemeente Hooglede

Openbaar onderzoek tot afschaffing gedeelte Buurtweg 43

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt opgestart betreffende het voornemen tot afschaffing van een gedeelte van de Buurtweg 43, voor wat betreft de gemeente Hooglede, kadastraal gekend Sectie D Nrs. 79d en 71f (eerste afdeling).

Het dossier met de daarbij horende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst omgeving, tijdens de periode van 14 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

Het dossier kan worden ingekeken, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, en vrijdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd op het gemeentehuis voor het einde van het openbaar onderzoek.

Dit openbaar onderzoek gebeurt in uitvoering van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen.

Gepubliceerd op  wo 09 mei 2018