Gemeente Hooglede

Plannen Gits

Tijdens het participatiemoment van woensdag 1 juli werd het project Gits 2.0 aan de inwoners voorgesteld. Lees hier wat het masterplan allemaal omvat.

Waarom Gits 2.0?

Gits 2.0 is een masterplan die héél wat zaken omvat die betrekking hebben tot het centrum van Gits:

 • de kloostersite
 • de mobiliteit rond de Nieuwplaats, de Gitsbergstraat, de Stationsstraat en het kruispunt Bruggestraat – Gitsbergstraat
 • een zicht op extra busvervoer van De Lijn in kader van de vervoersregio

In 2017 organiseerde het gemeentebestuur de eerste infovergadering rond de ruimtelijke kwaliteit in de kern van Gits. Na een workshop met specialisten en zonder de aanwezigheid van politiekers werd er nagedacht hoe sommige zones in Gits kunnen ontwikkelen. Dit resulteerde in een ontwerp dat opnieuw aan de bevolking voorgelegd werd.

De kloostersite

Ondertussen werd door de Congregatie van de Zusters van Sint- Vincentius à Paulo te Gits beslist om in dialoog en overleg met het schoolbestuur van Gits Groeit, de kerkfabriek Sint-Jacobus, en het gemeente- en OCMW-bestuur, een masterplan op te maken om de toekomst van de kloostersite en aanpalende percelen uit te tekenen. Dit gaat over een domein van meer dan 2 ha, inclusief de pastorietuin.

Na overleg met de provincie West-Vlaanderen raadde men aan om vooraleer over te gaan tot een masterplan eerst een advies te vragen over erfgoed- en beeldkwaliteit van het huidige kloostergebouw, de stabiliteit ervan en de mogelijke doorwaadbaarheid en trage verbindingen. De provincie selecteerde en betaalde het bureau Koplamp-Architecten uit Roeselare hiervoor.

Het resultaat is dat er stabiliteitstechnisch geen grote problemen werden gedetecteerd, echter op vlak van duurzaamheid werden wel grote tekorten vastgesteld. Daarnaast is de erfgoedwaarde van het klooster eerder beperkt door de vele aanpassingen door de jaren heen. Het besluit uit deze studie is dat een sloop van het huidige klooster te rechtvaardigen is. Wel wordt gesteld om zeker de tuinmuur met Mariagrot te behouden, alsook de kapel.

Dit advies werd zowel met de kloosterzusters, de school als de gemeente besproken. De enorme voorgevel van het oude klooster bewaren, is volgens de specialisten geen optie. De gevel is te weinig waardevol om deze oefening te maken. De erfgoedwaarde weegt niet op tegenover de grote meerkost, die voor de school zelfs niet betaalbaar zou zijn. Door het verdwijnen van het klooster kan de site een invulling krijgen ten dienste van de maatschappij. Doorwaadbaarheid van het terrein lijkt ons absoluut geen probleem, zelfs met behoud van de muur. Om dit verder te definiëren is een masterplan noodzakelijk.

De opdracht voor de opmaak van het masterplan werd toegewezen aan Koplamp architecten van Roeselare in samenwerking met Fris in het Landschap, bureau voor landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, van Gent.

Dit initiatief wordt eveneens financieel en inhoudelijk ondersteund door de Provincie in het kader van de strategische ontwikkeling van dorpen op het West-Vlaamse platteland.

De opdracht is aan de kloostersite een nieuwe functie te geven. Een aangename, aantrekkelijke woon-, diensten- en schoolfunctie, met een sterke identiteit vertrekkend vanuit de geest van de plek, een ligging midden in het centrum van Gits.

Deze plek moet een meerwaarde zijn voor de omgeving, een gezonde, autoluwe site, voor verschillende doelgroepen, kindvriendelijk, voldoende groen, een open site, maar toch ook geborgen, met gemengde programma’s:

 • De zusters bouwen een aangepaste woning die later voor een andere doelgroep kan gebruikt worden.
 • De school, Gits groeit, vindt er verder zijn plek, liefst als brede school, dus waar ook de naschoolse vorming, zoals de academie voor muziek en woord zijn plek vindt.
 • Er kan plaats voorzien worden voor een dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang.
 • Het wordt een verbonden site met veilige wandel- en fietsroutes.
 • Het wordt één park, de pastorietuin blijft zoals nu, maar wordt verbonden met de site.
 • Deze wordt autoluw, hiervoor wordt een gemeenschappelijke openbare parking voorzien. Er wordt ingezet op duurzame energie en slimme mobiliteit.

Uiteraard zal deze site in verschillende fases ontwikkeld worden, te starten met een nieuw gebouw voor de zusters, die verbonden wordt met de kapel. Pas wanneer het volledige klooster afgebroken is, kan de school opnieuw bouwen. Daarna kan de huidige school afgebroken worden en kan de Gitsbergstraat als plein afgewerkt worden.

Zo komen we naadloos bij de mobiliteit in Gits centrum.

Prioriteit aan verkeersveiligheid

We maken van verkeersveiligheid een prioriteit. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor schoolomgevingen en andere locaties waar veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn. Lokale ‘zwarte punten’ moeten worden weggewerkt. Wij willen bij het uitstippelen van ons mobiliteitsbeleid kijken door de ogen van kinderen, senioren en zwakke weggebruikers. Wat voor hen aangenaam en veilig is, is volgens ons per definitie dan ook veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. We gaan uit van het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Gescheiden rioleringen

In de schoolomgeving van Gits hebben we de mogelijkheid te starten vanaf een blanco blad door geplande rioleringswerken in de Nieuwplaats, Kapellestraat, H. Sacramentstraat, deel Stationsstraat tot aan de Singellaan en deel Gitsbergstraat tussen de Kapellestraat en de H. Sacramentstraat. De rioleringen scheiden is daar noodzakelijk.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Het afvalwater wordt dan weer via een aparte leiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd en stroomt dan niet rechtstreeks naar de zee.

Circulatieplan

In het voorjaar van 2019 werd een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de schoolomgeving gevoerd en werden de lokale ‘zwarte’ punten in kaart gebracht. Zowel het schoolpersoneel, de ouders, de kinderen, de bewoners, werknemers en handelaars van de Gitsbergstraat, de politie en de Lijn werden betrokken. Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel voor de fietsers slechts 5,72 op 10 is. Uit eigen beweging werd ook éénrichting of een circulatie maken in Gits aangegeven als veilig alternatief.

Na overleg binnen een werkgroep met verkeersdeskundigen, politie, schooldirectie, vertegenwoordiger ouderraad en gemeente werd geconcludeerd dat éénrichting aan de school het meest veilige alternatief is. Als we kijken naar de bredere schoolomgeving en het feit dat we kunnen starten vanaf een blanco blad, is het aangewezen om overal door de ogen van kinderen en zwakke weggebruikers te kijken en ook de Nieuwplaats en Stationsstraat veiliger te maken.

Er wordt werk gemaakt van een circulatieplan in Gits. Tijdens het participatiemoment wordt voorgesteld de volgende straten éénrichtingsverkeer in tegenwijzerzin te maken:

 • Stationsstraat tussen de Singellaan en de Nieuwplaats
 • Nieuwplaats
 • Gitsbergstraat tussen de Kapellestraat en de Singellaan.

Wat zijn de voordelen?

 • Meer ruimte voor de fietser en wandelaar
 • Veiliger voor de zwakke weggebruiker
 • Groene aantrekkelijke straat
 • Meer unieke passanten voor de handelaar
 • Parking blijft gelijk
 • Nieuwe grote parking en parkomgeving aan school in kader van masterplan

Stationsstraat

Ook de Stationsstraat tussen de Singellaan en Bergdal wordt vaak aangegeven als onveilig voor fietsers. Daarom wordt ook daar werk gemaakt van fietssuggestiestroken, gecombineerd met enkel parkeren langs één zijde. Om de snelheid af te remmen worden er wisselende parkeerstroken gemaakt aan elk van de zijdes.

Kruispunt Gitsbergstraat – Bruggestraat

Het oversteken aan het kruispunt Gitsbergstraat-Bruggestraat is onveilig voor wandelaars, fietsers en auto’s door het snel naderend verkeerd. Daarom wordt dit zone 50, gecombineerd met een poorteffect in de Bruggestraat om het verkeer af te remmen. Door de afbraak van woningen op de hoek, zal de zichtbaarheid ook verhogen.

Het stukje Gitsbergstraat richting Bruggesteenweg (de holle weg) wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, om daar sluipverkeer te vermijden. Zo wordt dit ook de veiligste fietsroute om in de toekomst langs de fietserstunnel onder de ring naar Roeselare te fietsen.

De Lijn

Gits krijgt een mooie opwaardering van het huidige aanbod van De Lijn. Dankzij de constructieve samenwerking met De Lijn en de Vervoerregio Roeselare worden er stabiele en regelmatige verbindingen voorzien naar Roeselare, Lichtervelde, Torhout en Hooglede. Wanneer De Lijn op bepaalde momenten geen aanbod voorziet, zal dit opgevangen worden door vervoer op maat.

Aan de belangrijkste noden in Gits wordt tegemoet gekomen:

 • Nood aan buslijnen die de twee deelgemeenten Hooglede en Gits verbinden
 • Vlottere buslijnen naar Roeselare
 • Nood aan een busstopplaats bij groep Gidts

De belangrijkste wijziging gaat over de huidige lijn 74. Deze lijn wijzigt naar een 30-minutenverbinding van maandag t.e.m. zaterdag van Gits centrum, over Hooglede, richting Roeselare en terug. Op zondag heeft deze lijn elk uur een verbinding van Gits naar Roeselare. En elk uur rijdt deze verbinding ook van maandag t.e.m. vrijdag van Torhout, over Lichtervelde, Groep Gidts, Gits centrum, Hooglede, richting Roeselare en terug.