Gemeente Hooglede

Premie onderhoud kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn de lijn- of puntvormige elementen waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur en het landschappelijk uitzicht van Hooglede-Gits. Toch vragen kleine landschapselementen wat onderhoud om ze te kunnen behouden. Daarom kan men een tegemoetkoming vragen voor het onderhoud van de KLE.

Voor wie

Particulieren, landbouwers en eigenaars van percelen die in de onderstaande zone liggen kunnen een premie voor knotbomen aanvragen:

 • Volledig grondgebied Hooglede

Particulieren, landbouwers en eigenaars van percelen die in de volgende zones van het gewestplan liggen kunnen een premie voor hagen, houtkanten en poelen aanvragen:

 • agrarisch gebied
 • agrarisch gebied met landschappelijke waarde
 • agrarisch gebied met ecologisch belang
 • natuurgebied
 • natuurreservaat 
 • parkgebied

Voorwaarden

De volgende kleine landschapselementen kunnen in aanmerking komen voor een premie:

 • Hagen: een lijnvormige aaneengesloten aanplanting van inheemse houtachtige gewassen met een compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt onderhouden;
 • Houtkanten: een strook grond, inbegrepen taluds, welke met inheemse bomen, struiken en kruiden begroeid is. De exploitatie bestaat uit het periodieke kappen van houtachtige gewassen tot aan de grond, door het natuurlijke opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de stronken nieuwe loten gevormd;
 • inheemse knotbomen, minimum 5 knotbomen die gezamenlijk voorkomen op hetzelfde of op meerdere aansluitende percelen van dezelfde gebruiker;
 • Poelen

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier. De aanvraag kan online gebeuren of telefonisch/schriftelijk opgevraagd worden bij de dienst omgeving. 

 Online aanvragen

Kostprijs

Voor onderhoud van KLE's

 • Voor de onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimum 50 meter: 0,5 euro per lopende meter. De premie is om de 2 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor een onderhoudskap van houtkanten met een totale oppervlakte van minimaal 50 m²: 1,25 euro per m². De premie is om de 5 jaar toekenbaar.
 • Voor het knotten van een knotboom (stamomtrek minimum 60 cm op 1 m hoogte): 12,5 euro per boom, minimaal 5 knotbomen per aanvraag. De toelage is om de 5 jaar toekenbaar.
 • Voor het ruimen of aanleggen van een poel: 75 euro voor een poel tussen 25 m² en 50 m², 150 euro voor een poel groter dan 50 m². De toelage is om de 10 jaar toekenbaar.
 • De maximum toelage is jaarlijks beperkt tot 250 euro per aanvraag en per persoon.

Voor het ruimen of aanleggen van een poel moet er na de werken aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De poel heeft zijn originele grootte behouden (of is groter geworden) in geval van ruimen.
 • De poel moet in normale omstandigheden permanent water bevatten.
 • Indien water ontrokken wordt uit de poel, dan worden hiervoor de nodige zeven en roosters gebruikt, zodat naar beste mogelijkheden wordt vermeden dat amfibieën en andere dieren worden meegezogen.
 • De poel wordt nooit helemaal droog getrokken. Er dient steeds minimum van 50 cm water te staan.
 • De poel in een begraasd weiland wordt voor tenminste 2/3 omrasterd.
 • Tenminste 1 zijde van de poel, indien mogelijk, de kant gericht naar het zuiden wordt zacht glooiend afgewerkt (tenminste 12/4).
 • Het water uit de put wordt niet gebruikt voor het spoelen van (sproei)tanks.
 • Een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met biociden.
 • Het ruimen moet gebeuren in de periode september tot december.
 • Het uitzetten van ganzen, eenden, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden. 

Afhandeling

Het aanvraagformulier dient tijdens het jaar van uitvoering ingediend te worden. De gemeente kan de uitvoering van de werken ter plaatse controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan en dit ten laatste 9 maanden na het indienen van het aanvraagformulier. Het College van Burgemeester & Schepenen neemt de beslissing omtrent de premie van advies van de milieuambtenaar. De toelage is begrensd tot 250 euro en de aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Uitzonderingen

Indien het gaat om inheemse knotbomen is er geen beperking op het soort gebied, maar geldt dit wel voor minimum 5 knotbomen die gezamenlijk voorkomen op een of meerdere aan elkaar sluitende percelen over het grondgebied van Hooglede.

Wat meebrengen?

Het aanvraagformulier bevat de volgende gegevens: 

 • De naam, de hoedanigheid, het adres, het bedrijf en het rekeningnummer van de aanvrager.
 • Een kopie van een stafkaart, luchtfoto, wegenkaart of andere kaart met duidelijke aanduiding van de betreffende percelen en objecten.
 • De kadastrale secties en nummers van de percelen waar de werken zullen worden uitgevoerd.
 • De beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden:
  • aard van het object: haag, houtkant, knotboom, poel
  • lengte in van geval van een haag
  • aantal in geval van knotbomen
  • oppervlakte ingeval van houtkant of poel
  • voorgenomen periode van uitvoering