Gemeente Hooglede

Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Moet een drankvergunning aangevraagd worden voor een fuif of evenement?

De wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II (B.S. 28.12.2005) bepaalt dat de gemeenten autonoom kunnen beslissen over eventuele formaliteiten die organisatoren van tijdelijke drankgelegenheden (evenementen georganiseerd door culturele verenigingen, ouderverenigingen, jeugdverenigingen, …) moeten vervullen. Deze wet trad in werking op 7 januari 2006.

Voor een definitie van een occasionele drankgelegenheid: zie volgende vraag.

Sinds 7 januari 2006 is het de gemeente die beslist of en onder welke vorm ze het schenken van gegiste en/of sterke drank op fuiven en evenementen onderhevig maakt aan een vergunning.

De wet legt dus niets meer op, maar anderzijds laat de wetgever de mogelijkheid open aan de gemeentelijke overheden om zelf autonoom te bepalen in hoeverre zij nog voorafgaande toelatingen of voorwaarden (zelfs inzake moraliteit) oplegt. Verschillende gemeenten hanteren inderdaad nog een vergunning of minstens een meldingsplicht. Op deze manier is het gemeentebestuur op de hoogte van evenementen en fuiven, en kan ze de organisatoren/verantwoordelijken informeren over de (wettelijke) verplichtingen.

De exacte juridische basis voor het afschaffen van de drankvergunning voor occasionele drankgelegenheden vindt u in de informatienota bij de administratieve vereenvoudiging van 2006.

Let op! Voor de verkoop van sterke drank voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden op plaatsen waar openbare manifestaties plaatsvinden (zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties), moet er wel steeds een speciale machtiging zijn van het college van burgemeester en schepenen. (artikel 9 wet 28 december 1983, B.S. 30 december 1983)(zie vraag 25).

Wat is een occasionele drankgelegenheid?

Een occasionele drankgelegenheid wordt in de wet van 28.12.1983 als volgt gedefinieerd: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op Drankvergunningen- 16/22 jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Procedure

Sinds 7 januari 2006 is het de gemeente die beslist of en onder welke vorm ze het schenken van gegiste en/of sterke drank op fuiven en evenementen onderhevig maakt aan een vergunning.

In de gemeente Hooglede dient er geen drankvergunning te worden aangevraagd.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Reglement

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)