Gemeente Hooglede

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Voor een termijn eindigend op 31.12.2018, wordt een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken.

De belasting valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

Op de organisatie van openbare onderzoeken bij milieuvergunning in het kader van Vlarem:

Klasse 1: 750 EURO

Klasse 2: 250 EURO

Klasse 3: 75 EURO 

Op het verstrekken van informatie aan de notarissen:

50 EURO per eigendom.
100 EURO per eigendom in het geval de inlichtingen binnen de 3 werkdagen vereist zijn op vraag van de notaris (notariskantoor) of vastgoedmakelaar.

Deze heffing is niet toepasselijk op notificaties in het kader van artikel 434 WIB

Op het verstrekken van het conformiteitsattest in het kader van de Vlaamse Wooncode

62 EURO voor het conformiteitsattest