Gemeente Hooglede

Sloopopvolgingsplan

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken is een ‘Sloopopvolgingsplan’ verplicht.

Het sloopopvolgingsplan is een hulpmiddel om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf.

 • Gevaarlijke afvalstoffen kunnen voorafgaand aan de eigenlijke sloop uit het gebouw of constructie verwijderd worden.
 • Selectief ingezamelde fracties op de werf kunnen als zuivere fracties rechtstreeks afgevoerd worden voor recyclage.
 • Wanneer de werf wordt opgevolgd door de sloopbeheerorganisatie Tracimat, kan het puin als laagmilieurisico-profiel (LMRP) naar een breker afgevoerd worden.

Voorwaarden

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen en de niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opsplitsing in bovenbouw, onderbouw en buitenverhardingen.

Voor elke afvalstof vermeldt het sloopopvolgingsplan:

 • de benaming
 • de bijhorende EURAL-code
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
 • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
 • en de verschijningsvorm.

Daarnaast staan in het sloopopvolgingsplan ook elke werf specifieke aanbevelingen en adviezen over selectieve sloopvoorwaarden.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, vanaf een bepaalde omvang van het betrokken volume..

Voor gebouwen is het van toepassing:

 • bij niet-residentiële vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000 m³.
 • voor in hoofdzaak residentiële gebouwen (maximaal 1/3 van het betrokken bouwvolume heeft een andere functie dan wonen) enkel voor een betrokken volume groter dan 5000 m³.

Het betrokken volume is de som van de bouwvolumes van alle gebouwen opgenomen in dezelfde omgevingsvergunning.

Voor infrastructuurwerken:

 • de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur met een volume van de werken groter is dan 250 m³.

Procedure

 • Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw of infrastructuurwerk laat de bouwheer het sloopopvolgingsplan opstellen door een onafhankelijk architect of deskundige.
 • Het sloopopvolgingsplan maakt deel uit van het vergunningsaanvraagdossier, de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en de contracten
 • De houder van de omgevingsvergunning, de gemeente, de ontmantelaar/sloper en de veiligheidscoördinator houden een exemplaar bij.
 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte een standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en voor het controleverslag
 • De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.

Reglement

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Uitzonderingen

Voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan nodig.