Gemeente Hooglede

Subsidie voor jeugdhuizen

INLEIDING

Verenigingen die voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk, kunnen bepaalde subsidie krijgen.

Voorwaarden

 • Tieners, adolescenten en jongvolwassenen vormen de doelgroep.
 • De ruimte waarin de werking zich ontplooit, staat permanent ter beschikking van het jeugdhuis. Er moet een verzekering tegen brand afgesloten worden voor de eigen inboedel.
 • Uit de statuten en uit het huishoudelijk reglement moet blijken dat het jeugdhuis in zijn werking openstaat voor alle jongeren, zonder onderscheid van geslacht, ras, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging.

Toegankelijkheid

 • Jeugdhuizen moeten toegankelijk zijn voor alle jongeren op de meest gunstige of gebruikelijke vrijetijdsmomenten. De ontmoetingsruimte moet tenminste 10 maanden per jaar open zijn gedurende minimum 15u per week gespreid over tenminste 3 dagen, waaronder 1 dag in het weekend (zaterdag – zondag) voor minimum 6u.
 • De openingsuren en het huishoudelijk reglement moeten duidelijk zichtbaar aangekondigd worden in het jeugdhuis.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die krachtens de art. 1382 tot en met 1386 van het burgerlijk wetboek wegens alle lichamelijke en/of stoffelijke schade kan ten laste gelegd worden van de jeugdhuizen, hun medewerkers, leden en gebruikers moeten door een verzekering gedekt worden.

Structuur

 • Het jeugdhuis moet een juridische vorm aannemen van een VZW.
 • Uit de statuten, het huishoudelijk reglement en de verslagen van de bijeenkomsten van de verschillende bestuursorganen moet duidelijk tot uiting komen dat het jeugdhuis zelfstandig zijn beleid formuleert, zijn programmatie bepaalt en zijn financiën beheert.
 • Het algemeen beleid en beheer moet worden waargenomen door minimum 5 personen, waarvan tenminste de helft jonger dan 30 jaar is. Tenminste 10 maal per jaar zal er een bestuursvergadering gehouden worden, waarop de planning en de evaluatie van de werking wordt besproken. Het verslag hiervan is ter beschikking van het jeugdhuispubliek, van de inspectie en van de gemeente.

Bijzondere erkenningscriteria

De bijzondere erkenningscriteria omschrijven de functie die binnen het jeugdhuiswerk moeten gerealiseerd worden (ontmoeting, recreatie, vorming) en bepalen hiervoor de minimumvoorwaarden. Het voldoen aan deze voorwaarden resulteert in een erkenning van jeugdhuiswerking.

 • Ontmoeting

Het jeugdhuis biedt de jongeren de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een zo ruim mogelijke verscheidenheid van vormen (rustig, sport, spelinstuif e.d.) waarbij de gebruikers vrij hun deelname en tijdsbesteding bepalen. Een infostand en een rustige praathoek zijn wezenlijke onderdelen van de instuifruimte.

 • Recreatie – Animatie – Ontspanning

Het recreatief aanbod dient een zo groot mogelijke verscheidenheid van initiatieven te omvatten. De begeleiding van deze initiatieven dient hulpverlenend en stimulerend te zijn, zodat jongeren sterk gemotiveerd worden om mee te werken aan de realisatie ervan.

Door het jeugdhuis worden jaarlijks tenminste 10 recreatieve activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zullen evenwichtig gespreid worden over het werkingsjaar.

 • Vorming

Onder vorming wordt verstaan: Groepswerk dat gericht is op de persoonlijke en maatschappelijke vorming van jeugd. De thema’s en de vormingsinhouden zijn relevant voor de groep. Vormingswerk wordt procesmatig aangepakt.

Subsidieberekening:

Jeugdhuizen die beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden, ontvangen jaarlijks een subsidie.

 1. De gemeente stelt een lokaal te Gits (JH De Vlinder) en een lokaal te Hooglede (lokaal grenzend aan het polyvalent centrum "Atlantahal” JOC De Prik) ter beschikking van de jeugdhuizen en dit kosteloos.
 2. De gemeente staat in voor de onderhoudskosten aan de gebouwen (eigenaarskosten)
 3. De subsidietoelage voor jeugdhuizen wordt bepaald door middel van een puntensysteem:

Kwantitatieve criteria (20%)

Aantal leden in de leiding/kern

1 punt per lid

Aantal gewone werkingsdagen voor de leden

1 punt per lid


Kwalitatieve criteria (80%)

Communicatiekanalen (papier – digitaal) met minimum vermelding van volgende gegevens:

- Contactgegevens vereniging (adres + mail)

- Vermelding kernploeg

- Vermelding werkingsdagen (kalender)

1 punt per kanaal met maximum van 3 punten

Deelname aan werkgroepen of initiatieven ontstaan vanuit jeugdparticipatie

1 punt per activiteit

Samenwerking met een andere jeugdvereniging uit gemeente Hooglede of dienst vrije tijd (niet-betalend, niet-commercieel)

2 punten per samenwerking

Eéndagsactiviteiten

2 punten per dag

Meerdaagse activiteit voor leden met overnachting (slechts 1 weekend komt in aanmerking)

1 punt per lid

Deelname aan vormingen van gemeente Hooglede

2 punten per vorming


De lokalen moeten onderhouden worden als een goede huisvader. Wie dit niet naleeft en hiervoor een waarschuwing heeft gekregen, kan deze subsidie verliezen bij beslissing van College van Burgemeester en Schepenen.

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

(Totaal budget) / (totaal aantal punten alle subsidiedossiers van jeugdhuizen) x (totaal aantal behaalde punten per subsidiedossier van jeugdhuizen)

PROCEDURE EN BETWISTINGEN

De aanvraag tot betoelaging gebeurt via een dropbox waarbij elke jeugdvereniging

zijn dossier kan beheren. De dropbox bevat alle nodige documenten die nodig zijn om de

subsidie te kunnen aanvragen en berekenen.

De procedure tot aanvraag van betoelaging gebeurt als volgt:

 • De documenten tot het bekomen van de subsidie moet max. 30 dagen na het einde van het werkjaar van de jeugdvereniging op de dropbox worden vermeld. De werkjaren worden als volgt genomen:
  • Jeugdbewegingen: 1 september t.e.m. 31 augustus
  • Jeugdhuizen: 1 september t.e.m. 31 augustus
 • De dienst vrije tijd zal bij aanvang van het verwerken van de gegevens op de dropbox de verantwoordelijke van de vereniging op de hoogte stellen.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de 2 maand volgend op het indienen van de
nodige documenten, met als geldig bewijs de ontvangstmelding van de dienst vrije tijd.

Bij betwistingen moet het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Het College van Burgmeester en Schepenen zal haar beslissing schriftelijk meedelen aan de desbetreffende vereniging.