Gemeente Hooglede

Huiswerkbegeleiding

Onze motivatie

 • Het lager onderwijs is een belangrijke stap in het leven van een kind. In deze periode gaat een kind zijn of haar persoonlijkheid verder ontplooien, maar ook de basis leggen op het vlak van kennisontwikkeling.

Dit is vaak bepalend voor het verloop van zijn of haar toekomstige studiecarrière.

 • de kinderen en hun ouders bewust maken van het belang van leren leren voor de verdere studieloopbaan
 • Met het oog op gelijke onderwijskansen, kunnen wij die kinderen die thuis niet dezelfde kansen krijgen, zelfstandig leren worden.
 • Het ‘leren leren’ is ook een opdracht van de school. Sommige kinderen hebben er baat bij om hierin extra ondersteund te worden, na schooltijd.

Doelstelling

De doelstelling van huiswerkbegeleiding is de zelfredzaamheid van het kind te verhogen zodat het kind zelfstandig leert te werken en leert prioriteiten te stellen bij het maken van zijn huistaken.

De doelstelling van huiswerkbegeleiding is ook extra oefenmateriaal voor probleemvakken aanreiken.

Methodiek

Tijdens een kennismakingsgesprek met directie en/of zorgcoördinator EN ouders EN kind worden de doelstellingen besproken en concrete afspraken gemaakt betreffende de inhoud en organisatie van de begeleiding.

Ook concrete aandachtspunten worden besproken tijdens een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind zelf.

Mogelijke accenten(aspecten) hierin zijn bijvoorbeeld de inrichting van een studieplekje, leren een boekentas maken, het maken van een planning, het inoefenen van te kennen leerstof,… indien de begeleiding thuis plaats vindt.

Ook kinderen met een leerstoornis komen in aanmerking voor huiswerkbegeleiding.

Het doel is niet om logopedie of psychomotoriek te vervangen maar eerder om kapstokken aan te reiken om het huiswerk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Leren “ leren” is tevens een aspect in de huiswerkbegeleiding.

Welke kinderen voor de begeleiding in aanmerking komen, zal in onderling overleg tussen school en ouders worden afgesproken.

 • Hulpvragen komen vanuit CLB's of de scholen zelf. De begeleiding door een vrijwilliger loopt altijd in nauwe samenwerking met de professionele kracht op school.
 • De school zelf bepaalt welke kinderen welke ondersteuning nodig hebben en geeft feedback aan de vrijwilliger die op afgesproken momenten op school komt (eventueel overleg met de zorgleerkracht). Vaak wordt er gewerkt rond taal, maaltafels, structuur, aanpak huiswerk.
 • Op vraag van de school kunnen sommige kinderen op school of in het Huis van het Kind begeleid worden door de vrijwilliger.

Vrijwilligers

 • Kennismakingsgesprek met pedagogisch medewerker
 • Kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • Er is altijd overleg tussen de school, de vrijwilliger en de ouders.
 • De vrijwilliger heeft inspraak in de keuze van de locatie waar de begeleiding door gaat.

Wat kost dit?

Voor de lessen beginnen, vragen wij een dossierkost van 12 euro. Voor dit bedrag kan je tien maanden lang bijles krijgen.

Heb je vragen over deze huiswerkbegeleiding? Neem contact met huisvanhetkind@hooglede.be