Gemeente Hooglede

Reglement standplaatsen kermisattracties

Gemeenteraadsbeslissing dd. 3 september 2015

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 187;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10, wet van 22 december 2009 en wet van 21 januari 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de artikelen 8 tot en met 24 ;

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten, het openbaar domein en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement,

Gelet op het advies van de leden van de cultuurraad;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Na beraadslaging,

BESLUIT : met 11 ja-stemmen (CD&V-fractie, fractie Open Vld en fractie Samen Sterk) en 10 neen-stemmen (fractie N-VA – PLUS)

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.

Artikel 2 - De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:

Deelgemeente Hooglede :
- eerste weekend van de maand mei (vanaf eerste zaterdag van mei tot en met de eerstvolgende dinsdag)

Deelgemeente Gits :
- tweede weekend van de maand september tot en met de eerstvolgende dinsdag

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes. Afwijkingen worden enkel toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.

De attracties of vestigingen mogen niet langer geopend worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periode.
Er wordt een uitzondering gemaakt indien :

 • - de dag volgend op de einddatum van de kermisperiode een feestdag is
 • - de volgende dagen of week een wielerwedstrijd wordt gehouden

Artikel 3 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen

De standplaatsen op een openbare kermis worden als volgt toegewezen :

 • 1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
  • aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
  • aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”

Bijkomende voorwaarden:

 • de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
 • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, de atrractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
 • het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie
 • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
 • 2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
 • aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor
  eigen rekening
 • aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun
  dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”

Bijkomende voorwaarden:

 • de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
 • het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2. De standplaatsen die niet in aanmerking komen voor een abonnement kunnen enkel ingenomen worden door kermisattracties waarvan de aard of het type van de attractie nog niet op de kermis aanwezig is.

Artikel 4 - Verhouding abonnement – losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.

De toewijzing van losse plaatsen voor de duur van de kermis is mogelijk:

 • in geval van absolute noodzaak;
 • wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de
  kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om naar aanleiding van een vrijgekomen standplaats met abonnement deze toe te kennen voor de duur van de kermis teneinde de introductie van nieuwe attracties mogelijk te maken.

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een abonnementsplaats (identieke standplaats en identieke attractie) heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

Artikel 5 - Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving.

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de website (www.hooglede.be) en door middel van een bericht in het vakblad van de foorreiziger.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

Hoe een kandidatuur indienen?

 • het formulier ‘Kandidatuur voor een standplaats op openbare kermis met abonnement’ kan worden bekomen op de gemeentelijke website (hooglede.be) of aan het onthaal van het gemeentehuis te Hooglede
 • het ingevulde document kan worden terugbezorgd per aangetekend schrijven
 • de aanvraag zal behandeld worden door het College van Burgemeester en Schepenen

De kandidaten voor een standplaats dienen in hun kandidatuur volgende stukken voor te leggen :

 • het formulier ‘Kandidatuur voor standplaats op openbare kermis met abonnement’
 • een bewijs van inschrijving in de KBO met vermelding van naam, beroep, adres en nationaliteit
 • de machtiging
 • verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico
 • alle nodige keuringen, bewijzen en toelatingen eigen aan de attractie
 • een foto van de attractie

De kandidaten voor een standplaats dienen in hun kandidatuur het volgende te vermelden :

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties van de attractie of van de vestiging
 • nauwkeurige opgave van de afmetingen van de attractie of van de vestiging
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
 • de deskundigheid van de uitbater, van de ‘aangesteld-verantwoordelijken’ en van het tewerkgesteld personeel
 • de nuttige ervaring
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat

Kandidaturen die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

5.2. Onderzoek van de kandidaturen

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :

a) de aard van de attractie of van de vestiging;

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld personeel;

f) desgevallend, de nuttige ervaring;

g) de ernst en het goed zedelijk gedrag van de kandidaat.

5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee per aangetekend schrijven.

Artikel 6 - Het register van de toegewezen standplaatsen

Een register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:

a) de situering van de standplaats;

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;

d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen werd;

e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;

f) het ondernemingsnummer;

g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten is;

h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;

i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.

Artikel 7 - Spoedprocedure

Er kan in een spoedprocedure voorzien worden indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,

 • hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5 van dit reglement),
 • hetzij omdat ze in die tussentijd vacant zijn geworden,
 • hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,

deze spoedprocedure wordt als volgt bepaald:

 1. het college van burgemeester en schepenen raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Zij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
 2. de kandidaturen worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;
 3. het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
 4. het college van burgemeester en schepenen stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
 5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft zij in het proces-verbaal de motivatie van haar keuze aan;
 6. het college van burgemeester en schepenen deelt aan iedere kandidaat, bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding de beslissing mee die hem aanbelangt.

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het eerstvolgende college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8 - Duur abonnement

1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit reglement).

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan.

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van het college van burgemeester en schepenen..

Artikel 9 - Opschorten abonnement

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:

1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het einde van de kermis.

Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens drie maanden voor het begin van de kermis hernieuwd worden

2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft.

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen.

De vraag tot opschorting dient te gebeuren bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding.

Artikel 10 - Afstand van het abonnement

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:

 • bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
 • bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 • indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
  vermeld in artikel 9, 1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid,
 • De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de burgemeester.
 • De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
  uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

Artikel 11 - Schorsing en opzegging van het abonnement

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:

 1. hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging
 2. hetzij omdat de titularis een inbreuk pleegt op de bepalingen van deze verordening
 3. indien de attractie vervallen of slordig onderhouden is
 4. bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging en/of grondige reden
 5. bij het herhaaldelijk vroegtijdig verlaten van de kermis zonder voorafgaande toelating
 6. indien het standgeld niet binnen de voorgeschreven termijn betaald werd
 7. bij het zich niet schikken naar de voorschriften van de door het schepencollege aangestelde persoon
 8. hetzij om werken uit te voeren boven of onder de standplaats op het openbaar domein om reden van openbaar nut

Naargelang de inbreuk zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een verwittiging, een opzegging van het abonnement of een schorsing.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Wanneer de kermis of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 12 maanden.

Wanneer de kermis of een deel van de standplaatsen tijdelijk worden opgeheven, dit in het geval van dringende omstandigheden zoals bv. dringende wegwerkzaamheden, geldt er geen termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats.

Artikel 12 - Overdracht standplaats

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:

1) de houder van een standplaats de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet;

2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat

 • de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen
  standplaatsen overneemt;
 • de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op
  de kermis (cf. artikel 3 van dit reglement).
 • de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot

Artikel 13 - Inname standplaatsen

13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door :

1) de personen aan wie een standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement), houders “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten””

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4)

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5)

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat wordt.

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.

13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:

1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement), houders “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”

3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

5) de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)

6) de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.

 1. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 14 - Kermispleinen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevinden.

Artikel 15 - De uitbaters van de kermisattractie of vestiging moeten hun instelling of attractie monteren zonder schade te berokkenen aan het openbaar goed. Zij dienen voorafgaand alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Schade aan het openbaar goed is ten laste van de uitbater van de kermisattractie of vestiging.

Artikel 16 - Een kermisattractie of vestiging mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, verkeersborden of andere openbare goederen en mag in geen geval opgesteld worden in het openbaar groen. Er mogen geen verankeringen gebeuren in verharde ondergrond (parking….)

Artikel 17 - Het weg- en voetgangersverkeer mag niet gehinderd worden door de kermisattracties of vestigingen.

 1. UITBATING TIJDENS DE KERMIS

Artikel 18 - Het openingsuur en het sluitingsuur van de kermis gebeurt volgens de plaatselijke gebruiken, hetzij bij andersluidende beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 19 - De kermisuitbaters dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften inzake geluidsnormen.

Artikel 20 - De kermisuitbaters zijn ertoe verplicht alle maatregelen te nemen ter vrijwaring van een onberispelijke hygiëne, en zullen steeds instaan voor de reinheid van de standplaats en haar onmiddellijke omgeving.

Artikel 21 - De verkopers van voedings- of andere waren, bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en goed bruikbare korven bij hun inrichting geplaatst zijn. Deze recipiënten moeten door henzelf geledigd, rein gehouden en geborgen worden.

Artikel 22 - De kermisuitbaters zijn aansprakelijk voor alle schade die door hun toedoen of die van zijn aangestelde of personeel voorvalt tijdens de kermis. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld.