Gemeente Hooglede

Standplaats op openbare markt

Wekelijks is er een openbare markt op St.Jozef / De Geite. De markt gaat door op de parking van zaal Geitenhove en dit op vrijdag van 13u tot 18u. 

Voor wie

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van ‘machtiging als werkgever’
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006.

Met het oog op het bestaande aanbod aan voedingswaren in Sint-Jozef en om toch enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de marktkramers te waarborgen heeft de gemeenteraad beslist:

 • maximum 80% der abonnementen toe te kennen aan voedingswaren.
 • minimum 20% der abonnementen toe te kennen aan niet-voedingswaren

Verhouding abonnementen – losse plaatsen (koninklijk besluit artikel 23, 1° lid en artikel 24 §1)

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

 • hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen)
 • hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen)

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt.

Reglement

Toewijzingsregels losse plaatsen (koninklijk besluit artikel 27 en 23)

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Degene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de door de gemeente aangewezen ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (koninklijk besluit artikel 28 en 30)

Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, dan zal deze bekend gemaakt worden door publicatie van vacature.

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website (www.hooglede.be) en/of via de lokale pers.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip en wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede of via economie@hooglede.be .

De kandidaturen worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (fax, mail) tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. De kandidaturen omvatten ook een kopie van alle attesten en/of bewijzen.

Register van de kandidaturen

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden ingetrokken door hun auteur, tenzij de kandidaten binnen de termijn van twee weken niet reageren op een aangetekend schrijven vanwege het gemeentebestuur waarbij de kandidaten gevraagd worden om een vrijgekomen plaats op de markt in te nemen.

Om de drie jaar zullen kandidaten, opgenomen in het register, de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen blijven.
Datum is deze van de overhandiging van de kandidatuur aan de gemeente of deze van indiening bij de post of nog deze van ontvangst op een duurzame drager.

Volgorde van toekenning van de standplaatsen (koninklijk besluit artikel 29 en 31)

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:

Rekening houdend met de eventuele specialisatie:

 • - aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet overschrijden
 • - vervolgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
  • o personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
  • o personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  • o personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  • o de externe kandidaten.
 • - en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie;
 • - en tenslotte volgens datum, dus de chronologische volgorde van de indiening van de aanvragen.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt er als volgt voorrang geven:

 • - voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft, wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
 • - voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

De standplaatsen worden toegewezen door het college van Burgemeester en Schepenen.

Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (koninklijk besluit artikel 33)

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:

 • - bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • - of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
 • - of bij elektronische post met ontvangstbewijs.

Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (koninklijk besluit artikel 34)

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

 • - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend;
 • - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
 • - het ondernemingsnummer en nummer van de kaart voor uitoefenen van de activiteit;
 • - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
 • - in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
 • - de datum van de toewijzing van de standplaatsen en de duur van het gebruikersrecht;
 • - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
 • - de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
 • - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Dit register kan steeds geraadpleegd worden tijdens openingsuren van het gemeentehuis.

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (koninklijk besluit artikel 21 §2)

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Duur van het abonnement (koninklijk besluit artikel 32)

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Wegens de opstart van de markt in het midden van het jaar 2014 worden voor 2014 en 2015 enkel abonnementen voorzien van 9 mei 2014 tot 31 december 2015. Vanaf 2016 hebben de abonnementen een duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 11 en 12 van onderhavig marktreglement.
Het schepencollege kan in het marktplan bepalen welke standplaatsen in aanmerking komen voor een abonnement dat om de andere week ingenomen wordt in plaats van wekelijks.

Opschorting abonnement (koninklijk besluit artikel 32)

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

 • - door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
 • - door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Afstand van het abonnement (koninklijk besluit artikel 32)

De houder van abonnement kan afstand doen van het abonnement:

 • - bij de vervaldag van abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • - bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • - indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig;
 • - op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

De aanvragen van opschorting, herneming, of opzegging van abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

 • - bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • - overhandiging tegen ontvangstbewijs;
 • - op een duurzame drager (fax, mail) tegen ontvangstbewijs.

Tijdelijk of definitief verplaatsen of opschorten van een vaste plaats

De gemeenteraad beslist of enkele of alle abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op schadevergoeding door:

 • - verlies van plaats door werken aan openbare of privé-gebouwen;
 • - werken van openbaar nut;
 • - jaarlijkse kermis;
 • - na advies van de veiligheidsdiensten om reden van veiligheid en openbare orde;
 • - in geval van overmacht

In deze gevallen zal de gemeente een andere standplaats beschikbaar stellen.

De gemeenteraad kan beslissen, na overleg met de marktleider, of enkele abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen, renovatie van het openbaar domein. In dit geval krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en hebben voorrang op de chronologische wachtlijst voor een betere vaste standplaats.

Deze voorrang geldt echter niet bij een tijdelijke opheffing van de standplaats (door bijv. openbare werken) waarbij de standhouder tijdelijk een andere standplaats wordt toegewezen en achteraf zijn oorspronkelijke standplaats terug krijgt. In dit laatste geval dient de gemeente geen vooropzeg te geven met een termijn van minimum één jaar.

Schorsing en opzegging van het abonnement (koninklijk besluit artikel 32 laatste lid)

Het abonnement zal door het college van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken worden in de volgende gevallen:

 • - bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;
 • - bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
 • - bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 16 van onderhavig gemeentelijk reglement;
 • - wanneer andere waren verkocht of diensten te koop worden aangeboden worden dan diegene vermeld op zijn abonnement.
 • - betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft storen, en tegen het marktreglement blijft handelen;
 • - wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • - bij meer dan tien afwezigheden per jaar zonder mededeling aan de marktleider

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

vooropzeg vanuit de gemeente (wet artikel 8 §2)

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.

Seizoensgebonden ambulante activiteiten (koninklijk besluit artikel 37)

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.

Inname standplaatsen (koninklijk besluit artikel 26)

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

 1. a) De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,

 houders van een ‘machtiging als werkgever’, aan wie een standplaats is toegewezen;

 1. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van ‘machtiging als werkgever’;
 2. b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 3. c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 4. d) de standwerker, houder van een ‘machtiging als werkgever’ aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd Koninklijk Besluit van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een ‘machtiging als aangestelde A en B’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
 5. e) door de personen die beschikken over een ‘machtiging als aangestelde A’ of een ‘machtiging als aangestelde B’, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c);
 6. f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd Koninklijk Besluit van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

De personen opgesomd in a) 2. tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

Overdracht standplaats (koninklijk besluit artikel 35)

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 1. en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats.

Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het College van Burgemeester en Schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.

In afwijking van 16.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:
echtgenoten bij feitelijke scheiding;

 • - echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen;
 • - echtgenoten bij echtscheiding;
 • - wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning;
 • - bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad.

op voorwaarde dat

 • - de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 16.2.;
 • - de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 16.1 2.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

Onderverhuur standwerkers (koninklijk besluit artikel 36)

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:

 • - rechtstreeks aan een andere standwerker;
 • - via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.

Marktleider

Door het schepencollege wordt een marktleider aangesteld voor de praktische organisatie van de markt, de toewijzing van de losse standplaatsen cfr. artikel 5 en de inning van het standgeld voor deze losse standplaatsen, toezicht op de inname van de standplaatsen volgens het toegekende abonnement, de netheid van de standplaats tijdens en na het verlaten van de markt, de elektriciteitsaansluiting op beschikbare elektriciteitskasten, …
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit aantonen, te controleren.

Reglement van inwendige orde

 1. de houders van een vaste plaats ontvangen via de marktleider het verzoek hun bijdrage te hernieuwen tegen 1 maart op rekening van de gemeentekas nr. BE87 0910 0021 9994.
 2. het opstellen van de kramen mag pas aanvangen om 12u15 's middags op de marktdag zelf;
 3. de standplaatshouder draagt de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te nemen opdat dit kan gebeuren zonder lawaai- of milieuhinder;
 4. elke deelnemer en zijn personeel dienen de nodige voorzorgen te nemen om het vervuilen van het marktterrein te beperken;
 5. bij het verlaten van de markt dient elke handelaar de hem toegewezen plaats net achter te laten. Afval, rondslingerend papier en vuil moeten worden verzameld en meegenomen door de handelaar;
 6. het volledig marktterrein moet ontruimd zijn door alle deelnemers én hun voertuigen om 19 uur;
 7. het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving. De deelnemers, die elektriciteit afnemen van de marktkramerskasten dienen dit te doen overeenkomstig de richtlijnen van de marktleider hiertoe aangesteld door de gemeente;
 8. behalve winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt verwijderd te zijn vanaf 12.30 uur. Bij het afsluiten van de markt worden de voertuigen pas toegelaten op de markt vanaf 18.15 uur;
 9. het gebruik van geluidsinstallaties is toegelaten mits dit geen hinder veroorzaakt voor collega's, omgeving en naburen;
 10. al wie van de gemeente toelating kreeg om deel te nemen aan het marktgebeuren heeft de verplichting op een positieve manier bij te dragen tot een vlot verloop ervan en dient hierbij elke vorm van hinder te vermijden;
 11. de richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden uiten bij de afgevaardigden van de marktcommissie of schriftelijk overmaken aan het college van Burgemeester en Schepenen;
 12. de rijen kramen of winkelwagens worden gescheiden door ruimte, uitsluitend bestemd voor voetgangers. Het is verboden om het verkeer van de voetgangers te hinderen in deze wegen door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten. Het is verboden in deze ruimte tussen de kramen een rijwiel, een bromfiets of motorfiets te besturen;
 13. indien de houder van een vaste standplaats de hem toegewezen plaats niet heeft ingenomen om 14 uur 's namiddags, verliest deze die dag zijn rechten op zijn plaats. De marktleider kan beslissen na dit tijdstip deze plaats beschikbaar te stellen voor de losse deelnemers;
 14. de marktkramers moeten jaarlijks een afschrift bezorgen van hun polis burgerlijke aansprakelijkheid.

Meer info

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip en wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede of via e-mail economie@hooglede.be