Gemeente Hooglede

Subsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks een toelage aan de verenigingen van de gemeente Hooglede-Gits die sociaal-culturele activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor eigen leden en/of de inwoners van Hooglede-Gits.

Voorwaarden

 • Voorafgaand aan de datum van de subsidieaanvraag moet de vereniging erkend worden door de Cultuurraad als sociaal-culturele vereniging en tenminste één kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag, activiteiten kunnen aantonen die gestaafd worden met verslagen of andere bewijsstukken met volledige datum (bv. uitnodigingen, affiches, persartikelen, …).
 • Komen niet in aanmerking voor een subsidietoelage : privé feesten, nieuwjaarsrecepties, familiefeesten, schoolfeesten, vergaderingen, bioscoopbezoeken, activiteiten met een politiek of religieus karakter.
 • Verenigingen die via andere gemeentelijke subsidiekanalen een toelage bekomen, komen niet in aanmerking.
 • Indien twee of meer verenigingen quasi eenzelfde lijst van activiteiten ter beoordeling voorleggen, wordt het subsidiebedrag waarop elk van deze verenigingen recht hebben, gehalveerd.
 • Verenigingen die deel uitmaken van een andere vereniging kunnen geen subsidie ontvangen.

Procedure

 • Subsidieaanvraagformulier : de activiteiten gedurende het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat, moeten in chronologische volgorde worden genoteerd en telkens gestaafd worden met één bewijsstuk met vermelding van de volledige datum (bv. uitnodiging, flyer, …) waarop de activiteit plaats had.

  De mogelijkheden om het subsidieaanvraagformulier en de bewijsstukken in te dienen, staan vermeld op het subsidieaanvraagformulier.
 • Subsidieaanvraagformulieren die te laat worden ingediend of niet volledig zijn ingevuld, komen niet in aanmerking voor een subsidie.
 • Het subsidieaanvraagformulier wordt uitsluitend op de Jaarlijkse Algemene vergadering aan een bestuurslid of aan een lid van de respectievelijke sociaal-culturele vereniging afgegeven.
 • De Jaarlijkse Algemene Vergadering moet verplicht worden bijgewoond door een bestuurslid of een lid van de uitgenodigde sociaal-culturele vereniging.
 • De uitnodigingen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Cultuurraad worden door de secretaris van de Cultuurraad verstuurd naar de voorzitter en de secretaris van de sociaal-culturele verenigingen die erkend zijn door de Cultuurraad.
 • Het subsidieaanvraagformulier moet (volledig ingevuld en voorzien van de nodige bewijsstukken) bezorgd worden aan het secretariaat van de Cultuurraad, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede.
 • In geval van bedrog bij een subsidieaanvraag wordt de vereniging voor onbepaalde duur uitgesloten voor het bekomen van subsidies en wordt ze niet meer erkend als sociaal-culturele vereniging. Indien de vereniging opnieuw wil erkend worden, moet ze voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.

Kostprijs

De Cultuurraad :

 • maakt een lijst op van de verenigingen die als sociaal-culturele vereniging door de Cultuurraad werden goedgekeurd en deelt ze in per categorie. Deze lijst als bijlage wordt jaarlijks goedgekeurd door de Cultuurraad
 • De Cultuurraad geeft advies over de ingediende subsidieaanvragen en kent het subsidiebedrag toe volgens de categorie waartoe de vereniging behoort.
 • Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal jaarlijkse activiteiten die worden goedgekeurd : 1 of 2 activiteiten, 3 tot en met 5 activiteiten, 6 activiteiten of meer.
 • De toelage wordt uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier, ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging, werd vermeld.
 • De toelage zal slechts worden uitbetaald indien voldaan wordt aan dit reglement.

extra toelagen

 • vuurwerk

Per deelgemeente wordt per kalenderjaar één vuurwerk gesubsidieerd. Indien meerdere verenigingen een vuurwerk organiseren, geeft de Cultuurraad haar advies aan welke vereniging de toelage voor vuurwerk kan worden toegekend

 

 • 11 juliviering

Een bedrag van € 1000 wordt verdeeld over de verenigingen die de 11-juliviering organiseren.

 

Uitzonderingen

Dit subsidiereglement geldt niet voor kermis-, straat-, buurt- en wijkcomités.

Meer info

De Cultuurraad is bij meerderheid van stemmen bevoegd om autonoom een beslissing te nemen bij een betwisting van welke aard ook.