Gemeente Hooglede

Basissubsidie voor jeugdverenigingen

Inleiding

Verenigingen die voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk, kunnen bepaalde subsidie krijgen.

BASISSUBSIDIE

Op de jaarbudgetrekening worden de nodige kredieten voorzien ter verdeling van de basissubsidie.

De erkende jeugdverenigingen kunnen een variabele basissubsidie bekomen volgens het aantal behaalde punten op onderstaande parameters:

Kwantitatieve criteria (20%)

Aantal leden

1 punt per lid

Aantal leden in de leiding/kern

1 punt per lid

Aantal gewone werkingsdagen voor de leden

1 punt per dag

 Kwalitatieve criteria (80%)

Communicatiekanalen (papier – digitaal) met minimum vermelding van volgende gegevens:

- Contactgegevens vereniging (adres + mail)

- Vermelding leidingsploeg

- Vermelding werkingsdagen (kalender)

1 punt per kanaal met maximum van 3 punten

Deelname aan werkgroepen of initiatieven ontstaan vanuit jeugdparticipatie

1 punt per activiteit

Samenwerking met een andere erkende vereniging uit gemeente Hooglede of dienst vrije tijd (niet-betalend, niet-commercieel)

2 punten per samenwerking

Aantal gekwalificeerde begeleiders

1 punt per begeleider

Eéndagsactiviteiten

2 punten per dag

Meerdaagse activiteit met overnachting

2 punten per dag

Deelname aan vormingen van gemeente Hooglede

2 punten per vorming


De lokalen moeten onderhouden worden als een goede huisvader. Wie dit niet naleeft en hiervoor een waarschuwing heeft gekregen, kan deze basissubsidie verliezen bij beslissing van College van Burgemeester en Schepenen.

Jeugdhuizen kunnen geen beroep doen op een basissubsidie.

Subsidieberekening:

A: [(Totaal subsidiebudget) * 0,20] / (totaal punten) x (totaal aantal behaalde punten per dossier)
B: [(Totaal subsidiebudget) * 0,80] / (totaal punten) x (totaal aantal behaalde punten per dossier)

PROCEDURE EN BETWISTINGEN

De aanvraag tot betoelaging gebeurt via mail waarbij elke jeugdvereniging

zijn dossier kan beheren. Deze mail bevat alle nodige documenten die nodig zijn om de

subsidie te kunnen aanvragen en berekenen.

De procedure tot aanvraag van betoelaging gebeurt als volgt:

  • De documenten tot het bekomen van de subsidie moet max. 30 dagen na het einde van het werkjaar van de jeugdvereniging op het Eloket worden vermeld. De werkjaren worden als volgt genomen:
    • Jeugdbewegingen: 1 september t.e.m. 31 augustus
    • Jeugdhuizen: 1 september t.e.m. 31 augustus
  • De jeugddienst zal bij aanvang van het verwerken van de gegevens op de verantwoordelijke van de vereniging op de hoogte stellen.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de 2 maand volgend op het indienen van de
nodige documenten, met als geldig bewijs de ontvangstmelding van de jeugddienst.

Bij betwistingen moet het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Het College van Burgmeester en Schepenen zal haar beslissing schriftelijk meedelen aan de desbetreffende vereniging.