Gemeente Hooglede

Standplaats op openbaar domein

Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging van de gemeente:

  • marktplein centrum Hooglede
  • Quirinusplein Hooglede
  • marktplein centrum Gits
  • plein Christus-Koningkerk

Het college van Burgemeester en Schepenen kan op basis van specifieke omstandigheden een machtiging verlenen voor de verkoop op een andere plaats.

Ook op plaatsen op het openbaar domein, die niet vooraf door het gemeentereglement zijn vastgelegd is ambulante handel toegelaten, mits voorafgaande machtiging.

Ook ambulante activiteiten op rondreizende wijze zijn toegelaten, eveneens mits voorafgaande machtiging.

De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente.

Voorwaarden

Aanvraag machtiging

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen in artikel 21 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de dienst lokale economie.

De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen.

Beslissing machtiging

De machtiging wordt al dan niet verleend door het college van Burgemeester en Schepenen.
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:

  • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
  • de plaats;
  • de datum en duur van de verkoop;

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

- redenen van openbare orde

- redenen van volksgezondheid

- bescherming van de consument

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Reglement

Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (koninklijk besluit artikel 40 en 41)

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

Toewijzingsregels losse standplaatsen (koninklijk besluit artikel 42 §2)

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

Toewijzingsregels per abonnement (koninklijk besluit artikel 42 §3)

De toewijzing van standplaatsen per abonnement op het openbaar domein gebeurt volgens de toewijzingsmodaliteiten, die van toepassing zijn voor de abonnementen op de openbare markten, de voorrand voor standwerkers uitgezonderd.

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden waneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

BIJZONDERE BEPALINGEN

Bevoegdheid marktleider (koninklijk besluit artikel 44)

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren.